polityka prywatności

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: https://mariakanturska.pl/  jest adwokat Maria Anna Kanturska prowadząca działalność gospodarczą Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Anna Kanturska z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 8/1.

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w mojej kancelarii podjąłem decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością proszę o bezpośredni kontakt: maria.kanturska@adwokatura.pl

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników:

W zakresie, w jakim Kancelaria zbiera od użytkowników dane osobowe, pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj.  RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Formularz kontaktowy:

Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię za pośrednictwem formularza kontaktowego w następujących celach:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii, jaki jest komunikacja z użytkownikami strony.
  • Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • przedstawienia oferty Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.
  • Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Kontaktując się z Kancelarią za pośrednictwem formularza, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane Użytkownika w tym przypadku przetwarzane są w celu kontaktu Kancelarii z Użytkownikiem a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia Kancelarii możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia Użytkowników:

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Podanie danych jest zupełnie dobrowolne.

Użytkownik ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Kancelarii oraz do przenoszenia danych.
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Kancelarią (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Kancelarii, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Odnośniki do innych stron:

Na stronie internetowej  znajdują się również odnośniki do innych stron internetowych. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Zmiany w polityce prywatności

Kancelaria może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej https://mariakanturska.pl/ .

Data aktualizacji: 10.11.2023